Нашиот тим

М-р Ристо Котев – овластен ревизор

 • Магистар на економски науки од областа на Монетарна економија, Економски Факултет при УКИМ Скопје
 • Овластен ревизор
 • Вешто лице со лиценца од областа на материјалното, сметководствено и финансиско работење
 • Овластен сметководител
 • Работно искуство над 35 години во сметководство, менаџирање, контрола, проценки, вештачење, ревизија
  • шеф на сметководство во ЗИК Винојуг ООЗТ Зора
  • раководител на штедно-кредитна служба во ЗИК Винојуг
  • самостоен финансов инспектор и шеф на отсек на контрола во СОК
  • директор на Негорки бањи
  • Надворешен соработник, наставник во СУЦ „Јосиф Јосифовски“ Гевгелија
  • управител и ревизор во Трио Консалтинг
  • Надворешен соработник, предавач на Универзитет „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Штип, Факултет за туризам и бизнис логистика Гевгелија
  • управител и ревизор во ТП за ревизија КОТЕВ
 • Е-mail: auditor@t.mk телефон +389 70 218 422
 • Магистарски труд
 • Презентација магистарски трудМирјана Котева - аситент ревизор

 • Дипломиран економист на Економски Факултет при УКИМ Скопје
 • Уверение за овластен сметководител
 • Е-mail: kotevam@yahoo.com телефон +389 75 218 422
 • Работно искуство од над 10 години од областа на ревизијата, финансиско сметководство, даночен консалтинг и финансиска анализа

ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ – Гевгелија
ул. “Гевгелиски партизански одред” бр. 1-МЗ/2
тел. +389 70 218 422; +389 75 218 422;
+389 34 611-155
E-mail: kotev@t.mk

Прати меил