За нас

Ревизијата на финансиските извештаи, сметководствените и книговодствените услуги и даночното советување се основните дејности за кои е регистриран Трговец поединец за ревизија КОТЕВ Ристо Костадин Котев Гевгелија. Ги нудиме следниве услуги:

  • Законски ревизии
  • Договорни ревизии
  • Ангажмани за уверување
  • Услуги сродни на ревизијата
  • Даночно, сметководствено и останато деловно советување
  • Судски вештачења
  • Финансиски анализи и контроли
  • Анализи на работењето и оценка за исплативоста на инвестирање
  • Изработка и оценка на инвестициони проекти

ТП за ревизија КОТЕВ и со него поврзаните ревизори членуваат во Институтот на овластени ревизори на Република Македонија.


ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2014 год.pdf

ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2015 год.pdf

ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2016 год.pdf

ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2017 год.pdf

ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2018 год.pdf

ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2019 год.pdf

ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2020 год.pdf

ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2021 год.pdf

ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2022 год.pdf ТП КОТЕВ - Извештај за транспарентонст 2023 год.pdf

ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ – Гевгелија
ул. “Гевгелиски партизански одред” бр. 1-МЗ/2
тел. +389 70 218 422; +389 75 218 422;
+389 34 611-155
E-mail: kotev@t.mk

Прати меил